قوانین و مقررات شرکت طراحی وب سایت آلماتک

ماده ۱– مدت انجام قرارداد

تبصره ۱: در طول این مدت گزارش پیشرفت پروژه، جهت تایید به طرف قرارداد ارائه خواهد شد که طرف قرارداد باید در بازه زمانی مشخص شده اقدام به تائید یا ارائه نظرات تکمیلی نماید . بدیهی است در صورت عدم دریافت پاسخ از طرف قرارداد در مدت بیشتر از سه روز کاری،برداشت شرکت، تائید موارد گزارش شده خواهد بود.

ماده ۲ – تعهدات کارگذار

۱ – شرکت موظف است موضوع قرارداد را در بازه زمانی مشخص شده و با تایید کارفرما انجام دهد.

۲ – هرگونه تقاضای تغییر در عملکرد برنامه که فراتر از تعهدات شرکت در ماده یک قرارداد باشد با دریافت هزینه و انعقاد قرارداد الحاقی انجام پذیر است.

۳ – شرکت متعهد می گردد ناظر فنی پروژه را آموزش داده و ناظر را با کلیه امکانات و نحوه استفاده از سایت آشنا سازد.

۴ – شرکت تعهدی در قبال ورود تمامی اطلاعات به سایت ندارد و تنها به همان مقدار که در پیوست ماده یک قرارداد آمده است موظف به انجام این کار است.

۵ – مسئولیت هرگونه تعدیل و تغییراتی که در کدهای برنامه طرف قرارداد صورت پذیرد، همچنین اشتباهات احتمالی از طرف مدیر سایت که باعث از بین رفتن یا اشکال در سایت گردد به عهده طرف قرارداد بوده و شرکت تعهدی نسبت به رفع آن ندارد . هزینه رفع اینگونه اشکالات طبق تعرفه های روز شرکت و با توافق طرفین در آن زمان احتساب و توسط طرف قرارداد به شرکت پرداخت می شود.

۶ – شرکت موظف است با نماینده تام الاختیار طرف قرارداد همکاری و مساعدت کامل نموده و تحویل پروژه را به تائید ناظر فنی طرف قرارداد برساند.

ماده ۳– تعهدات کارفرما

۱ – کارفرما موظف است از تاریخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام پروژه، اطلاعات مورد نیاز سایت (از قبیل تصاویر، لوگو، مطالب صفحه اصلی، چارت شرکت و….) را در هر زمانی که شرکت درخواست می کند و در اسرع وقت در اختیار شرکت قرار دهد(هرگونه دیرکرد در ارسال مطالب جزء روزهای کاری قرارداد شامل نمی شود).

۲ – طرف قرارداد متعهد می گردد نسبت به پرداخت و تسویه مبلغ پشتیبانی در موعد مقرر اقدام لازم را بعمل آورد و در صورت عدم پرداخت پس از گذشت ۳ روز کاری از تاریخ تحویل سایت، شرکت اختیار مسدود نمودن سایت را دارد.

۳ – طرف قرارداد متعهد است در ابتدای قرارداد نماینده تام الاختیار خود را به عنوان ناظر فنی پروژه کتباً به شرکت معرفی نماید.

۴ – حفظ رمزها و شناسه های ورود به بخش مدیریت سایت، بر عهده کارفرما است.

۵ – جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات بر عهده طرف قرارداد می باشد، بجز قراردادهایی که پروژه تحقیق و تولید محتوای آنها به عهده شرکت باشد.

۶ – پس از تائید قالب وب سایت توسط طرف قرارداد، هرگونه تغییر کلی و ساختاری در ظاهر وب سایت که منجر به طراحی مجدد گرافیکی سایت شود، طبق تعرفه های روز توسط شرکت تعیین شده و طرف قرارداد میبایست هزینه های مزید بر قرارداد را قبل از اعمال تغییرات پرداخت نماید.

۷- طرف قرارداد متعهد میگردد قرارداد را کلاً و یا جزاً به شخص ثالث واگذار ننماید.

ماده ۴– حل اختلاف

در مواردی که برای طرفین این قرارداد در تعبیر و تفسیر و یا اجرای کامل یا قسمتی از قرارداد اختلاف نظری حادث گردد، طرفین قرارداد تلاش می نمایند تا از طریق مذاکره موانع را مرتفع نموده و رضایت طرفین حاصل گردد، در غیر اینصورت اختلاف قرارداد از طریق داوری و یا مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیه حقوق علمی، مادی و معنوی طرح متعلق به طرف قرارداد می باشد و شرکت پس از کسب اجازه از طرف قرارداد می تواند از نتایج مذکور استفاده نماید.

ماده ۵– اصلاحیه، متمم، مکمل یا تغییر

هرگونه اصلاح یا تغییر در موادی از این قرارداد و پیوستهای مربوطه و یا نیاز به الحاق هرگونه متمم یا مکمل به قرارداد و پیوستها، صرفاً با جلب توافق متعاقدین میسر خواهد بود.

ماده ۶ – فسخ قرارداد

فسخ یک جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین قرارداد قابل پذیرش نبوده و فسخ قرارداد به غیر از موارد قانونی و عدم تعهد پرداخت از سوی طرف قرارداد، فقط با توافق طرفین امکان پذیر است.

تبصره ۱ :بعد از طراحی اولیه قالب وب سایت به هیچ عنوان مبلغ اولیه پرداخت شده بازگردانده نمی شود.

ماده ۷ – شرایط خاص

در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد و یا تمام آن غیرممکن گردد، در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب با توافق طرفین صورت می گیرد.

ماده ۸ – گارانتی و پشتیبانی

سایت طرف قرارداد، از لحاظ رفع کلیه اشکالات فنی قابل حل ناشی از خطای برنامه نویسی از سوی شرکت گارانتی و پشتیبانی می گردد.